Internationell säkerhetspolitik och internationella organisationer

september 9, 2017 Politik

En stats säkerhetspolitik är en del av dess övergripande internationella politik. Säkerhetspolitikens främsta drivkraft kan anses vara staternas värnande om sin territoriella integritet och autonomi. Genom att stärka sitt försvar och ingå i allianser kan en stat aktivt försöka stärka sin ställning. Betydande för internationell säkerhetspolitik är internationella organisationer och inte minst Förenta Nationerna, FN och försvarsorganisationen Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. FN Den mellanstatliga organisationen FN  tillkom efter andra världskriget i syfte att bevara freden. Organisationen omfattar nästan alla jordens stater vilkaLäs mer

Den internationella politiken

augusti 28, 2017 Politik

På Nationalencyklopedin definieras utrikespolitik som en statspolitik gentemot andra stater. Den utgår från statens strävan att tillgodose sina intressen och mål om säkerhet, välfärd och ideologi. Utrikespolitik handlar därför ofta främst om: att värna om territoriell integritet och autonomi att värna om statens egna medborgares välfärd och rikedom att sprida statens ideologiska värderingar En stats internationella politik kan dels uttryckas explicit genom deklarationer och officiella uttalanden och dels implicit genom diverse överenskommelser med andra stater. Sverige uttrycker årligen sin utrikespolitik iLäs mer

Höger och vänster inom politiken

juli 11, 2017 Politik

Enligt tidskriften världens historia började dikotomin höger och vänster i samband med politik i en engelsk kyrka under 1500-talet i vilken politiska debatter brukade hållas. Medan anhängarna av kungens politik rent rumsligt placerade sig till höger om altaret i kyrkan satt motståndarna till vänster. Under tiden för den franska revolutionen började även nationalförsamlingsmedlemmarna i Paris att inta specifik rumslig sida efter politisk hållning. De revolutionära som satt på vänstra sidan började även kallas för vänsterflygeln medan de som stödde kungen kalladesLäs mer

Antika politiska perspektiv

juni 24, 2017 Politik

Om ämnet politik finns det litterära verk som härstammar ända från antikens Grekland. Det mest kända är Platons Staten i vilken Platon redogör för hur en idealstat är. Staten är också den mest refererade av alla Platons skrifter. Enligt Platon är demokrati ett bristfälligt statsskick i och med att den bortser från att människor är olika och därmed olika lämpade att styra. Det statsskick Platon förespråkar i Staten är ett förnuftvälde, en så kallad ideokrati, i vilken de styrande är filosofer.Läs mer

Politikens definitioner och former

maj 20, 2017 Politik

I Nationalencyklopedin definieras begreppet politik som “processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang”. I Norstedts uppslagsbok från 1997 förklaras det som en offentligt organiserad verksamhet som på grundval av någon helhetssyn eller ideologi syftar till att styra eller påverka utvecklingen antingen internationellt eller i ett samhälle. Utifrån Aristoteles definition av politikbegreppet är politik en gemensam strävan i ett samhälle, efter ett gott liv samt att lösa konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intressen. I Sverige har politikbegreppet kommitLäs mer

Betydande politiska ideologier

april 9, 2017 Politik

En politisk ideologi förklaras i SO-rummet som ett sammanhängande system av idéer och värderingar om hur samhället är nu, hur det ska vara, samt hur förändringar ska utföras för att uppnå det man ser som idealsamhället. Exempel på högst dagsaktuella politiska ideologier är ekologismen och feminismen. Medan ekologismens främsta mål är ett hållbart miljösamhälle utgår feminismens kamp från att kvinnors värde och rättigheter ska vara likställda männens. Ekologismen och feminismen är inte motsättningar till varandra. Till de klassiska av politiska ideologierLäs mer

Olika politiska statsskick

mars 17, 2017 Politik

Statsskick är detsamma som statlig styrelseform. Hur man väljer att indela olika styrelseformer varierar. En klassisk indelningsgrund baserar sig på vilken ställning statschefen har. Utifrån denna står monarki och republik  för två skilda statsskick. I en monarki har statschefen oftast ärvt sitt ämbete och innehar det på livstid. I en republik är statschefen istället utsedd genom val och bara för en viss tid. Monarkin är en av de äldsta statsskicken och nuförtiden betydligt mindre vanlig än republiken. Det finns idagLäs mer

Socialdemokraterna

februari 16, 2017 Politik

Socialdemokraterna grundades 1889 och har sedan dess varit med och byggt upp Sverige som en demokrati. När partiet grundades var barnarbete fortfarande vanligt, alla hade inte rösträtt och det fanns inga sociala skydd ifall man av någon anledning inte klarade av att försörja sig. Socialdemokraterna har alltid velat jobba för alla människors lika värde, för allas lika rättigheter och möjligheter. Det har dock inte alltid varit en solskenshistoria. År 1888 sattes nio ledare för partiet bakom lås och bom ochLäs mer

Politics Insider

blanche-lite